Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα μας είναι https://stnvaptistika.gr. H παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ατομική επιχείρηση STN, στο εξής αναφερόμενη Ιστοσελίδα ή Εταιρεία, με έδρα την Ιλιάδος 142, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι 11632. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα και στα προϊόντα της υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις στο εξής αναφερόμενα ως οι Όροι Χρήσης. Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, αποδέχεσθε όλους τους τρέχοντες Όρους Χρήσης, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω Ιστοσελίδας, οι οποίοι όροι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και την ιστοσελίδα, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσεως της ιστοσελίδας από το Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων συνεπάγεται την από μέρους του πλήρη αποδοχή αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται. Η ιστοσελίδα https://stnvaptistika.gr/είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Βιοτεχνίας STN. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρείας ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία και τους παρόχους άδειας αυτής.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει το stnvaptistika.gr ή οι προμηθευτές της επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιονδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας, με την εξαίρεση ότι η εταιρεία χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτάτε πρόσβαση και να παρουσιάζετε τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, αποκλειστικά στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ότι θα τηρείτε τα προβλεπόμενα στις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και σε οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, και ότι θα αποδέχεστε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο ή κατά άλλο τρόπο καθορίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε λογισμικό και άλλα υλικά που διατίθενται για μεταφόρτωση (download), πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτό το δικτυακό τόπο με τους δικούς τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις άδειας χρήσης, θα διέπονται από τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις.
Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιονδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners , πλην αυτών της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του δικτυακού τόπου του stnvaptistika.gr. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους.

Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της Εταιρείας, ακόμα και αν αυτός περιέχει το λογότυπο της εταιρείας, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο και ότι η εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν αλλοιώσεις στο περιεχόμενο. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, «λογισμικά σκουλήκια» (worms), προγράμματα παραπλάνησης («δούρειος ίππος» – trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπός μας είναι https://stnvaptistika.gr.

Πολιτική Cookies:

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη, μόνο εφόσον ο χρήστης επιλέξει να τα αποδεχτεί. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου καθώς και για στατιστικούς και διαφημιστικούς λόγους.

Ο χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δε μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους:

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. videos). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σαν ο χρήστης να έχει επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σας, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον περιεχόμενο για τρίτους και να παρακολουθούν την αλληλέπιδρασή σας με αυτό το περιεχόμενο.

Δικαιώματα χρηστών (υποκειμένων):

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

  • Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης
  • Το δικαίωμα της πρόσβασης
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης
  • Το δικαίωμα της διαγραφής
  • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  • Το δικαίωμα εναντίωσης
  • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: 210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Περιορισμός Ευθύνης:

O ιστότοπος stnvaptistika.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο ιστότοπος stnvaptisika.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.